Licente - ing. Hristu Stamule

CADRU LEGISLATIV - OMAAP nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitatea in domeniul productiei de produse alimentare.

DOCUMENTATIA NECESARA ACORDARII LICENTEI DE FABRICATIE PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE
Cererea - tip de solicitare a licentei de fabricatie va fi insotita de urmatoarele documente in copie:
 • Statutul societatii comerciale sau autorizatia eliberata in conformitate cu reglementarile in vigoare pentru asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate sa desfasoare o activitate economica independenta, in copie;
 • Certificatul de inmatriculare al societatii comerciale emis de oficiul registrului comertului, in copie;
 • Certificat de inregistrare fiscala al societatii comerciale sau al asociatiei familiale si persoane fizice, in copie;
 • Anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul Unic semnata si stampilata pentru unitatile care desfasoara activitati care sunt supuse inregistrarii si autorizarii prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie;
 • Autorizatia sanitar veterinara de functionare pentru unitatile care sunt supuse controlului sanitar veterinar, eliberata de catre Directia Sanitara Veterinara judeteana, in copie sau anexa la certificatul de inregistrare eliberat de Biroul Unic semnata si stampilata pentru unitatile care desfasoara activitati care sunt supuse inregistrarii si autorizarii prin Biroul Unic al Camerei de Comert si Industrie;
 • Fisa unitatii pentru care se solicita licenta de fabricatie g. Fisa laboratorului uzinal si / sau dotarea laboratorului uzinal pentru verificarea parametrilor tehnologici;
 • Specificatie tehnica sau standard de firma, elaborata si aprobata de agentul economic, care trebuie sa cuprinda conditiile de calitate ale produsului si data durabilitatii minimale a acestuia, de respectarea carora producatorul ramane raspunzator, conditiile specifice de manipulare, transport si depozitare si regulile de verificare a calitatii;
 • Schema si instructiunile tehnologice pentru fiecare categorie de produs pentru care se solicita licenta de fabricatie, care trebuie sa cuprinda toate fazele fluxului tehnologic, incepand cu receptia materiilor prime pana la depozitarea produsului finit, si modul in care sunt verificati si controlati parametrii tehnologici, precum si utilajele si instalatiile tehnologice;
 • Fisa cu privire la pregatirea de specialitate a personalului in care sa se mentioneze:
 • - personalul de conducere a procesului de fabricatie, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionala medie de specialitate, atestata;
  - personalul de laborator, care trebuie sa aiba, in functie de gradul de complexitate al unitatii, cel putin pregatire profesionala de specialitate, atestata;
  - personalul de executie, care va cuprinde, preponderent, personal calificat cu pregatire profesionala specifica la nivelul de complexitate al activitatilor pe care le desfasoara.
 • Contract de analize cu laborator tert acreditat / autorizat pentru verificarea parametrilor declarati in specificatiile tehnice pentru agentii economici care nu au in dotare laborator uzinal de analize.

ACTIVITATILE PENTRU CARE SE ACORDA LICENTE DE FABRICATIE
 • Domeniul productiei de lapte si produse lactate;
 • Domeniul productiei de carne si produse din carne;
 • Domeniul prelucrarii si conservarii pestelui si a produselor din peste;
 • Domeniul productiei de paine si produse de morarit si panificatie;
 • Domeniul prelucrarii si conservarii fructelor si legumelor;
 • Domeniul productiei de uleiuri si grasimi vegetale alimentare;
 • Domeniul productiei de zahar si produse zaharoase;
 • Domeniul productiei de bauturi;
 • Domeniul productiei de amidon, glucoza si drojdie de panificatie;
 • Fabricarea altor produse alimentare;
 • Activitati de ambalare si/sau imbuteliere de produse alimentare;

Produse traditionale - ing. Hristu Stamule

CADRU LEGISLATIV - Ordinul MAPDR nr.690/2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale.
Pentru a figura in registrul de atestare, produsul traditional trebuie sa fie traditional in sine sau sa exprime traditionalitatea.
Inregistrarea nu este permisa in cazul unui produs a carui traditionalitate se datoreaza :
- provenientei sau originii sale geografice;
- aplicarii unei inovatii tehnologice;
Produsul traditional nu poate fi inregistrat daca :
- se refera doar la cerinte de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevazute de o reglementare comunitara specifica.
- este inselator, cum este in special cel care se refera la o caracteristica evidenta a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificatiei tehnice a produsului si nici asteptarilor consumatorilor cu privire la caracteristicile traditionale ale produsului.
Pentru a fi atestat ca produs traditional, produsul trebuie sa fie conform unui caiet de sarcini care contine cel putin elementele urmatoare :
- numele produsului.
- descrierea metodei de productie, inclusiv a naturii si a metodei materiei prime si/sau ale ingredientelor utilizate si/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la traditionalitatea acesteia.
- elemente care sa prezinte evaluarea caracterului traditional.
- descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice si/sau organoleptice care se raporteaza la traditionalitate.
- cerintele minime si procedurile de verificare si control ale traditionalitatii.

PROCEDURA DE ATESTARE A PRODUSELOR TRADITIONALE
 • Cererea de inregistrare a produsului traditional, care include caietul de sarcini, se depune la DADR
 • Reprezentantii imputerniciti din cadrul DADR, numiti pentru acordarea licentelor de fabricatie, analizeaza daca cererea si caietul de sarcini corespund prevederilor si comunica solicitantului daca exista neconformitatea, situatie in care acesta va depune o noua cerere insotita de documentatia completata conform observatiilor facute.
 • Reprezentantii imputerniciti verifica la fata locului realitatea datelor inscrise in caietul de sarcini.
 • Rezultatul verificarilor faptice se inscrie intr-un proces verbal care se semneaza de reprezentantul imputernicit constatator si de solicitant sau de imputernicitul acestuia, redactat in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la solicitant si unul la DADR.
 • In situatia in care se constata ca datele inscrise in caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct in procesul verbal si constituie motivatia neinscrierii produsului in Registrul de atestare a produselor traditionale. In situatia in care se constata ca datele inscrise in caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct in procesul verbal care constituie actul in baza caruia se inscrie produsul in Registrul de atestare a produselor traditionale.

Grupurile de producatori - ing. Veronica Moraru

CADRU LEGISLATIV - O.G. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori pentru comercializarea produselor agricole si silvice LEGEA nr.338 din 29 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 ORDIN MAPDR nr.171/2006 aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005.
Pot fi recunoscute ca grupuri de producatori sau ca organizatii de producatori urmatoarele forme juridice:
- societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare
- societati agricole si alte forme de asociere in agricultura, conform Legii nr. 36/1991
- asociatii si fundatii, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005
- cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004
- orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare;
Componenta dosarului privind recunoasterea preliminara a grupurilor de producatori
 • Cerere de recunoastere preliminara, al carui model este prevazut in anexa;
 • Decizia Adunarii Generale;
 • Copie legalizata a actului constitutiv/statutului;
 • Copie a documentului de inregistrare la Registrul Comertului /autorizatie de functionare;
 • Centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru, al valorii productiei comercializate;
 • Declaratia pe propria raspundere a membrilor ca nu apartin altui grup de producatori;
 • Declaratie privind programele de finantare accesate si stadiul de realizare a acestora ;
 • Angajamentul administratorului persoanei juridice;
 • Dovada detinerii terenului in proprietate/ arenda/concesiune/ administrare, de catre fiecare membru in parte;
 • Declaratie pe propria raspundere, in fata notarului, a reprezentantului legal ca persoana juridica in cauza, ca nu are datorii la bugetul de stat sau local;
 • Plan de recunoastere
Pentru obtinerea statutului de grup de producatori recunoscut preliminat conform Ordinului nr. 684/2007, depunerea dosarului se poate face de catre solicitant oricand, iar persoana responsabila din cadrul DADR Constanta va transmite la MADR in termen de 25 de zile calendaristice intregul dosar.
Componenta dosarului privind recunoasterea preliminara a organizatiilor de producatori
 • Cerere prin care se solicita recunoasterea ca organizatie de producatori conform anexei RO/GP/OP/01;
 • Decizia Adunarii Generale;
 • Copie legalizata a actului constitutiv /statutului;
 • Copie a documentului de inregistrare la Registrul Comertului;
 • Centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru, al valorii productiei comercializate;
 • Declaratia pe propria raspundere a membrilor ca nu apartin altui grup de producatori;
 • Situatia centralizata privind productia si cotizatia financiara a membrilor;
 • Declaratie privind programele de finantare accesate si stadiul de realizare a acestora ;
 • Situatia centralizata privind activitatile fara caracter agricol si cele care urmaresc obtinerea de venituri din furnizarea de servicii;
 • Situatia privind rezultatele financiare;
 • Situatia organizatiei privind mijloacele tehnice de stocare, ambalare si comercializare a productiei membrilor;
 • Organigrama societatii, statul de functii si lista personalului angajat.
 • Angajamentul administratorului;
 • Declaratie pe propria raspundere, in fata notarului, a reprezentantului legal ca persoana juridica in cauza, ca nu are datorii la bugetul de stat sau local;
 • Reglementari le contabile si bugetare necesare pentru functionarea asociatiei;
 • Pentru obtinerea statutului de organizatie de producatori conform Ordinului nr. 684/2007, depunerea dosarului se poate face de catre solicitant oricand, iar persoana responsabila din cadrul DADR Constanta va transmite la MADR in termen de 25 de zile calendaristice intregul dosar

Subventii - ing. Ana Ciurea

CADRU LEGISLATIV - Legea 381 din 13 iunie 2002, privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura M.O. nr. 442 din 24 iunie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modul de intocmire a dosarelor de calamitate
 • Instiintare, reinstiintare - inregistrata la primarie
 • Proces verbal inregistra la primarie in termen de 3 zile de la instiintare, reinstiintare
 • Inregistrarea procesului verbal si la DADR, in termen de 5 zile de la inregistrarea la Primarie
 • Polita de asigurare - pentru culturile de toamna / pentru culturile de primavara
 • Dovada platii politei de asigurare
 • Raportul inspectiei de risc
 • Deviz lucrari
 • Copii harti cu viza Primariei
 • Adeverinta Primarie cu structura de Culturi vizata de Centrul Agricol
 • Facturi sau alte documente care fac dovada cheltuielilor efectuate cu infiintarea si intretinerea culturilor agricole ( samanta, ingrasaminte, pesticide, fungicide) - copii semnate si stampilate conform cu originalul.
 • Certificat de calitate pentru samanta folosita
 • Devizul de lucrari si cheltuieli pe culturi
 • Adeverinta de la A.N.I.F.
 • Proces verbal de receptie de la A.P.I.A.
 • Proces verbal de recoltare - tip nou
 • Fisa de evaluare
 • Verificarea modului de calcul din PROCESUL VERBAL.
CADRU LEGISLATIV - LEGEA nr. 150 din 2003 privind creditul agricol pentru productie M.O. nr. 276 din 19 aprilie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

DOCUMENTE NECESARE
 • Credite tip(din legislatie - Legea nr.150/2003, MO 1192/29.12.2005
 • Adeverinta banca
 • Scrisoare de la banca cu date privind rambursarea creditului
 • Fisa tehnologica pentru fiecare cultura in parte (deviz de cheltuieli)
 • Repartizarea cheltuielilor pe culturi
 • Contract de credit cu grafic de acordare si rambursare (se inregstreaza la DADR)
 • Extras de cont de la banca
 • Centralizator cu documente fiscale care justifica cheltuielile cu activitatile curente de productie pentru care s-au obtinut credite
 • Facturi si Ordine de plata
 • Contract de prestari servicii.
CADRU LEGISLATIV - Hotararea 1576/2007 Soia care se utilizeaza ca materie prima pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale in cadrul unitatilor proprii de productie ale producatorilor agricoli este considerate produs agricol destinat comercializarii si beneficiaza de prevederile prezentei hotarari. Pentru a beneficia de sprijin direct al statului pe produs, producatorii agricoli trebuie sa formuleze o cerere tip adresata DADR Constanta care va fi insotita de urmatoarele documente:
 • Copie de pe buletin sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de inamtriculare si/sau certificatul de inregistrare pentru persoanele juridice dupa caz
 • Copie de pe acte doveditoare ale dreptului de folosinta si /sau proprietarii asupra suprafetei de teren cultivate
 • Schitele de amplasare a culturii
 • In situatia suprafetelor arendate, tabelul contractelor de arenda incheiate, avizate de secretarul consiliului local si de primar, care va cuprinde numarul si data contractului, numele si prenumele arendatorului si suprafata de teren arendata
 • Adeverinta eliberata de primaria localitatii pe a carei raza teritoriala este situat terenul, conform inscrisurilor din registrul agricol, din care sa rezulte suprafata si cultura
 • Declaratie pe propria raspundere privind productia totala obisnuita, din care productia marfa
 • Copii de pe acte doveditoare ale incasarii contravalorii marfii livrate

Scoaterea terenurilor din circuitul agricol - ing. Ariandi Muraveli

DOCUMENTATIE DE SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL INTRAVILAN
CADRU LEGISLATIV - ORDIN 897/2005
 • Dosar cu sina
 • Copie dupa cererea depusa pentru scoaterea din circuitul agricol cu numarul si data depunerii vizibile
 • Avizul O.C.P.I. original
 • Schita terenului ce se scoate din circuitul agricol cu viza in original a O.C.P.I. pe numele solicitantului
 • Certificatul de urbanism in vigoare insotit de planul de incadrare in zona
 • Extras carte funciara
 • Copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat, insotit de documentatia cadastrala
 • Avizul A.N.I.F si / sau alt proprietar al infrastructurii de irigatii

DOCUMENTATIE DE SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL EXTRAVILAN
 • Dosar cu sina
 • Avizul O.C.P.I. original
 • Copie dupa cererea depusa pentru scoaterea din circuitul agricol cu numarul si data depunerii vizibile
 • Schita terenului ce se scoate din circuitul agricol cu viza in original a O.C.P.I. Pe numele solicitantului
 • Aviz de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului - dupa caz
 • Certificat de urbanism in vigoare insotit de schita cu incadrarea in zona
 • Extras de carte funciara
 • Copia actului de proprietate sau alt act de detinere valabil incheiat insotit de documentatia cadastrala
 • Documentatia pentru incadrarea in clase de calitate - OSPA
 • Nota de calcul pentru plata taxelor la fondul de ameliorare a fondului funciar - daca este cazul
 • Copii ale documentelor de plata la fondul de ameliorare a fondului funciar - daca este cazul
 • Memoriu tehnic al investitiei
 • Avizul A.N.I.F si / sau alt proprietar al infrastructurii de irigatii
 • Avizul MADR, directia de consolidare a Proprietatii dupa caz

Stimularea investitiilor in agricultura - ing. Vlad Elena

CADRU LEGISLATIV - LEGEA 231 / 2005 Privind stimularea investitiilor in agricultura, industria alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in activitati non agricole.
 • Adeverinta primarie - cu suprafata arabila
 • Cod unic de inregistrare
 • Plata ratelor de credit si a dobanzilor aferente prevazute de graficele de rambursare a creditelor incheiate intre beneficiar si institutia selectata
 • Respectarea incadrarii in indicatorii tehnico-economici aprobati prin ordin al ministrului agriculturii
 • Punerea in functiune a investitiei la termen
 • Certificat fiscal - beneficiarul nu are datorii restante la bugetul statului si local
 • Certificat constatator emis de registrul comertului
 • Inregistrarea obiectivului de investitie de catre beneficiarii persoane juridice in evidenta contabila a acestora
 • Declaratii pe propria raspundere a beneficiarului ca nu se afla in procedura de faliment sau de executare silita
 • Certificat de calitate si garantare a investitiei precum si cartea de identitate a acestuia
 • Factura pro forma
 • Contract de imprumut lichidat
 • Contract de asigurare a bunurilor persoane juridice
 • Aviz favorabil de la DADR

AGRICULTURA ECOLOGICA
 • fila de inregistrare a producatorului, procesatorilor, importatorilor sau exportatorilor de produse agroalimentare
 • registru parcelar
 • alegerea unui organism de inspectie si certificare aprobat de MADR

Dezvoltare rurala - Director Executiv Adjunct - ing. Florescu Ana

FEADR instrument de finantare creat de Comisia Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea PAC
Beneficiari: micii fermieri, asociatii de fermieri, tineri, intreprinderi mici si mijlocii din sectorul agricol si silvic, din servicii si mica industrie, unitati de procesare, proprietari de paduri, consilii locale. Potrivit Planului National de Dezvoltare Rurala se vor urmari 4 axe de dezvoltare
 • Axa I - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvicii- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentand suma de 3.246.064.583 euro
 • Axa II - Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale 25% din fondurile UE, in suma de 1.805.375.185 euro
 • Axa III - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale 30% din fondurile europene, totalizand suma de 2.046.598.320 euro
 • Axa IV - LEADER va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro

CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE PRIN FEADR
 • Persoane fizice autorizate / Asociatii familiale
 • Asociatii in domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori, Cooperative
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii
 • Potentialul beneficiar trebuie sa prezinte o situatie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investitia. Pentru executarea contractului si derularea proiectului, fiecare beneficiar va desemna un responsabil legal si un responsabil tehnic care il vor reprezenta in relatiile cu APDRP si parti terte (constructor, furnizor, utila)

ELABORAREA PROIECTULUI
 • Trebuie intocmit un proiect care sa contina cererea de finantare si o serie de documente justificative (in functie de tipul investitiei alese). CONTRIBUTIA FINANCIARA IN PROIECT FEADR se bazeaza pe principiul cofinantarii proiectelor de investitii private
 • Fondurile nerambursabile se pot obtine doar pentru anumite tipuri de cheltuieli, in functie de specificul investitiei si doar dupa ce ati efectuat cheltuielile respective
 • Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate care trebuie respectate, potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile
 • Cel mai important aspect de care trebuie sa tina seama in acest moment este viabilitatea proiectului
 • Potentialul beneficiar sa fie constient ca trebuie sa asigure cofinantarea privata
 • Odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, unde se va face evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului
 • In urma acestei evaluari, beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil
 • Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate
Reteaua de informatii contabile - ing. Pirvu Cosmin
CADRU LEGISLATIV
 • ORDONANTA nr. 67/2004 privind instituirea la nivel national a Retelei de informatii contabile agricole
 • LEGE nr. 465/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2004 privind instituirea la nivel national a Retelei de informatii contabile agricole.

Defrisarea plantatiei de pomi si arbusti fructiferi - ing. Ivan Vasile, ing. Filip Adela, Dr. Ing. Ciolacu D.

Plantatiile de pomi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si cele de arbusti fructiferi de peste 0,2 ha situate in zone, bazine si centre consacrate se infiinteaza in baza AUTORIZATIEI DE PLANTARE conform Legii nr. 348/2003, modificata si completata cu Legea nr. 60/2007 care se elibereaza daca producatorul agricol:
 • face dovada ca este detinatorul legal al terenului, prezentand copia actului prin care detine terenul;
 • prezinta un proiect de infiintare a exploatatiei pomicole, elaborat de persoane autorizate si avizat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura sau de statiunea de cercetare si dezvoltare pomicola din zona;
 • face dovada detinerii materialului de plantat de calitate si prezinta certificatul de calitate a materialului saditor;
 • depune o cerere la registratura institutiei cu cel putin o luna inainte de data inceperii plantarii si va fi vizata de inginerul specialist de la primaria in raza careia se va infinita plantatia.
Defrisarea plantatiilor de pomi si arbusti fructiferi de interes comercial in conditii de exploatare normala,apartinand persoanelor fizice sau juridice se face numai in baza AUTORIZATIEI DE DEFRISARE conform Legii nr.348/2003, modificata si completata cu Legea nr. 60/2007 eliberate in urmatoarelor conditii:
 • solicitantul sa faca dovada detinerii legale a terenului, prezentand copia actului;
 • depune o cerere la registratura institutiei cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrarii de defrisare, vizata da inginerul specialist, din care sa rezulte specia/soiul propus spre defrisare, varsta plantatiei, procentul de goluri si motivatia defrisarii.

Eliberarea autorizatiei de depozit - ing. Fenghea Ana, ing. Soare Georgeta

Conform Legii nr. 225/2006 si OUG nr. 12/2006, se acorda la cererea operatorilor economici, persoane fizice si juridice care detin in administrare spatii de depozitare pentru produse agricole si care indeplinesc urmatoarele conditii prevazute de regulament:
 • Agentul economic prezinta o cerere la registratura institutiei cu datele de identificare insotita de Fisa tehnica a unitatii de depozitare care cuprinde conditiile minime pentru autorizare completata de solicitant pe propria raspundere.
 • In cazul in care solicitantul nu are dotarile necesare efectuarii analizelor de laborator cantaririi marfii si nu este autorizat sa efectueze tratamentele de dezinfectie - deratizare va prezenta o copie a contractelor cu firme specializate si autorizate in efectuarea operatiunilor respective.

Defrisarea unei suprafete de vie nobila sau vie hibrida - ing. Stanescu Marian

DOCUMENTELE NECESARE
 • Act autentificat de notariat privind statutul juridic al terenului.
 • Schita cadastrala actualizata cu viza.
 • Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei defrisate din registrul plantatiilor viticole (se procura contra cost de la D.A.D.R. - CONSTANTA).

Plantarea unei suprafete de vie nobila sau vie hibrida - ing. Stanescu Marian

DOCUMENTE NECESARE
 • Act autentificat de notariat privind statutul juridic al terenului.
 • Schita cadastrala actualizata cu viza.
 • Autorizatie de plantare eliberata de D.A.D.R. - CONSTANTA
 • Proiect de infiintare elaborat de persoane autorizate cu viza S.C.D.V.V. - MURFATLAR pentru suprafete mai mici de 3ha.
 • Cerere de autorizare a plantarii, replantarii vitei de vie si de inscriere in registrul plantatiilor viticole (se procura contra cost de la D.A.D.R. - CONSTANTA).

Sprijin financiar imbunatatiri funciare - ing. Veronica Moraru

Pentru a beneficia de sprijin financiar conform OM 601/2007, alin.(1), organizatiile si federatiile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii prealabile:
 • sa fie legal constituite si inregistrate in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare;
 • sa faca dovada preluarii infrastructurii de imbunatatiri funciare situate pe teritoriul acestora;
 • sa fie functionale, stare atestata de urmatoarele conditii:
 • - sa fi ales consiliul de administratie, conform unui proces-verbal al adunarii generale, in cazul organizatiilor, sau al adunarii reprezentantilor organizatiilor membre, in cazul federatiilor;
  - sa fi adoptat regulamentul de organizare si functionare, conform unui proces-verbal al adunarii generale, in cazul organizatiilor, sau al consiliului de administratie, in cazul federatiilor;
  - sa fi angajat persoane in functii executive, care sa fie diferite de cele alese in organele de conducere si comisiile organizatiei sau federatiei;
  - sa fi incasat cotizatia in proportie de cel putin 80%, conform tabelului cu situatia incasarii cotizatiei pe membri si ultimei balante de verificare;
 • sa aiba contract multianual in vigoare, incheiat cu prestatorul de servicii de imbunatatiri funciare;
 • sa nu aiba datorii la prestatorul de servicii de imbunatatiri funciare, la furnizorul de energie electrica si sa nu aiba litigii in curs privind plata subventiilor de la bugetul de stat, conform unor certificate emise de tertii prestatori in cazul datoriilor si unei declaratii pe propria raspundere in cazul litigiilor;
 • sa aiba contract cu furnizorii de electricitate si alte utilitati, in vigoare;
 • sa aiba aprobarea adunarii generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei pentru sprijinul financiar solicitat, conform procesului-verbal al sedintei de aprobare.
Sprijinul financiar se acorda anual, dupa cum urmeaza:
 • organizatiilor, in limita unei sume stabilite la hectar pe fiecare activitate de imbunatatiri funciare, pentru suprafetele de teren detinute de membrii acestora si deservite de infrastructura preluata de aceste organizatii. Limitele se prevad distinct pentru realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii si separat pentru asigurarea pazei si protectiei infrastructurii;
 • federatiilor, in baza solicitarilor si a documentelor justificative ale cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate in folosinta gratuita sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrari de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate organizatiilor.
Pentru acordarea sprijinului financiar, organizatia depune la D.A.D.R.:
 • cerere, conform modelului anexa nr.1,
 • titlurile valabile care sa ateste ca infrastructura este in proprietatea sau folosinta acesteia,
 • documentele justificative ale indeplinirii conditiilor prealabile prevazute la art.7 alin.(2),
 • situatia detinerii terenurilor de catre membrii organizatiei in baza unor titluri valabile, la care se anexeaza un exemplar de pe centralizatorul privind solicitarile de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere, reparatii, paza si protectie a infrastructurii aflate in proprietatea sau folosinta organizatiei.
Pentru acordarea sprijinului financiar, federatia depune la D.A.D.R.:
 • cerere, conform modelului,
 • titlurile valabile de detinere in proprietate sau folosinta gratuita a infrastructurii,
 • lista obiectivelor pentru paza si protectia carora se solicita sprijin financiar,
 • documentele justificative ale cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrarilor de reparatii accidentale, la care se anexeaza un exemplar de pe centralizatorul privind solicitarile de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate in folosinta gratuita sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrari de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare prestate organizatiilor.
Cererile de acordare a sprijinului financiar pentru luna in curs se depun de organizatii si federatii lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare. In termen de 5 zile de la primirea cererii, D.A.D.R. verifica realitatea si legalitatea documentelor si prezinta ministerului pana la data de 15 a fiecarei luni, un exemplar de pe decontul justificativ privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de AUAI, OUAI, OIF si FOIF.

Exploatatii agricole - Titimeaua Dalila

DOCUMENTE NECESARE
 • actele societatii (CUI, inregistrare la Camera de Comert, specificare in statut a activitatii in agricultura);
 • pentru SC - cont in Trezorerie;
 • cerere, adeverinta si declaratie de la Primarie;
 • act care sa ateste pregatirea profesionala pentru administratorul societatii, insotit de copia BI/CI;
 • documente doveditoare a detinerii suprafetelor de teren si a efectivelor de animale (cartea verde), a familiilor de albine, etc.;
 • schita terenului;
 • blocurile fizice (APIA);
 • termenul de depunere a documentatiei este de 31 ianuarie, pentru SC si PF care depasesc 100 de puncte.